Begroting 2019

C Onderhoud kapitaalgoederen

5. Accommodaties

Doelstelling en beleidskader

Doelstelling van het beheer en onderhoud is het functioneel en veilig houden van de gemeentelijke accommodaties.

De algemeen geldende wettelijke kaders als het Bouwbesluit en het gebruiksbesluit alsmede diverse normen zijn leidend voor het beheer en onderhoud. Het gewenste onderhoudsniveau voor alle accommodaties is gesteld op redelijk (niveau 3).
De gemeente houdt toezicht op de onderwijshuisvesting en de staat van het onderhoud en monitort dit via een afgesproken conditiemeting.

De onderhoudstoestand

De onderhoudstoestand bevindt zich op het vastgestelde niveau.

Wat gaan we ervoor doen?

Jaarlijks opstellen en uitvoeren van een uitvoeringsprogramma voor planmatig onderhoud aan alle accommodaties op grond van een meerjarig onderhoudsprogramma.

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Elektrische installaties in de accommodaties zijn niet veilig.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid

Iedere vijf jaar worden alle installaties gekeurd en, indien nodig, hersteld.

In oudere accommodaties kan asbest aanwezig zijn waardoor tijdelijke sluiting nodig kan zijn.

Financieel:
€ 50.000 - € 200.000
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid

Bij het vermoeden van aanwezigheid asbest, zal conform wet- en regelgeving  worden gehandeld.

Financiële consequenties

Onderstaande bedragen voor de lasten met betrekking tot de accommodaties zijn inclusief de dotaties in de onderhoudsvoorzieningen. De jaarlijkse uitgaven uit de onderhoudsvoorzieningen zijn opgenomen in het overzicht van de voorzieningen. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroting 2018 VJN

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Onderwijshuisvesting

2.811

3.305

3.422

3.423

3.398

3.358

Gymnastiekaccommodaties

211

233

228

233

237

235

Welzijnsaccommodaties

215

248

223

213

213

212

Brandweerkazerne

351

190

192

194

196

198

Kunst cultuuraccommodaties

224

219

138

140

142

143

Sportgebouwen/Waterakkers

347

418

409

453

454

436

Overige accommodaties

172

109

93

94

94

95

Totaal Lasten

4.332

4.722

4.704

4.749

4.735

4.676

Onderwijshuisvesting

15

8

8

8

8

8

Gymnastiekaccommodaties

122

107

107

108

110

111

Welzijnsaccommodaties

146

99

102

104

107

110

Brandweerkazerne

0

0

0

0

0

0

Kunst cultuuraccommodaties

104

123

62

62

63

64

Sportgebouwen/Waterakkers

163

218

232

236

240

244

Overige accommodaties

81

68

91

93

95

97

Totaal Baten

632

622

601

611

622

634

Saldo

3.700

4.100

4.103

4.138

4.113

4.043