Begroting 2019

Algemeen

Algemeen

Met gepaste trots biedt het college u hierbij de Begroting 2019-2022 aan. Dit is de eerste begroting van deze bestuursperiode.

De Begroting 2018-2021 en de Voorjaarsnota 2018 hebben als basis respectievelijk uitgangspunt voor de Begroting 2019-2022 gediend. Daarnaast is het uitvoeringsprogramma van het Coalitieakkoord 2018-2022 "Heemskerk zichtbaar beter" in de begroting verwerkt.

De Voorjaarsnota 2018 bestond uit de eerste Bestuursrapportage 2018 en de Meerjarenplanning 2019-2022. De effecten uit deze beide onderdelen zijn in de begroting opgenomen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren maakte de kadernota geen onderdeel uit van de Voorjaarsnota 2018. De Kadernota Begroting 2019 is separaat ter besluitvorming aan de raad aangeboden. In deze kadernota zijn de financiële kaders op basis van hernieuwde inzichten, waar noodzakelijk, geactualiseerd en verlengd tot en met 2022.

In de Voorjaarsnota 2018 is opgenomen dat de transformatie Sociaal domein onderdeel is geworden van het reguliere beleid zoals dat in programma Sociaal domein is opgenomen. Om deze reden wordt vanaf 2019 geen aparte paragraaf Decentralisaties meer opgenomen. De decentralisaties zijn onderdeel geworden van de reguliere bedrijfsvoering. Tevens maakt de Integratie-Uitkering Sociaal Domein (IUSD) met ingang van 2019 onderdeel uit van de Algemene uitkering.

Het uitvoeringsprogramma is per programma na de programma onderdelen beknopt opgenomen. De uitgebreide toelichting op het uitvoeringsprogramma is opgenomen in een apart document dat bij de begroting wordt behandeld. De kosten van het uitvoeringsprogramma zijn in de totale financiën per programma verwerkt. Voor het jaar 2019 betreft dit een voorlopig geraamde extra uitgave van € 481.000. Het verwachte tekort voor 2019 wordt incidenteel ten laste van de Algemene reserve gebracht.

Voor de behandeling van de stukken door de raad verwijzen wij u naar www.heemskerk.nl.