Begroting 2019

D Financieringen

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de korte termijn weer. De kasgeldlimiet is het bedrag dat de gemeente maximaal met kort geld mag financieren (rentetypische looptijd korter dan één jaar). In principe worden financieringstekorten zoveel mogelijk gefinancierd met kasgeldleningen. Deze zijn het meest voordelig en geven een grote flexibiliteit. Overigens zijn situaties denkbaar waarbij lange financiering de voorkeur heeft. Op dit moment is daarvan geen sprake. De mogelijkheid tot het aangaan van kasgeldleningen is gemaximeerd door het instellen van een kasgeldlimiet. Deze limiet is bij ministeriële regeling vastgesteld en bedraagt voor het jaar 2019 8,5% van de begroting. De kasgeldlimiet moet berekend worden bij aanvang van het kalenderjaar en bij wijziging van het percentage.

De kasgeldlimiet voor 2019 bedraagt 8,5% van € 98.000.000 is € 8.330.000.