Begroting 2019

Algemene dekkingsmiddelen

Algemeen

In het overzicht van Algemene dekkingsmiddelen worden de algemene inkomstenbronnen van de gemeente opgenomen. Dit betreft met name de lokale heffingen en de Algemene uitkering; daarnaast zijn er nog inkomsten uit de financieringsfunctie van de gemeente. De informatie over de heffingen wordt uitgebreid toegelicht in paragraaf Lokale heffingen en het saldo van de financieringsfunctie is opgenomen in paragraaf Financieringen. Inzake de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds is hierna een toelichting opgenomen.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 2.198

2,1 %

Baten

€ 65.868

65,1 %