Begroting 2019

Stand en gespecificeerd verloop van de voorzieningen

Algemeen

Voorzieningen worden in de balans opgenomen om een inschatting te geven van de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per de balansdatum min of meer onzeker zijn en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.

Het Bbv stelt dat voorzieningen worden gevormd wegens:

  1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten. Voorbeeld, door optreden van de gemeente is schade aan een winkelpand ontstaan. De gemeente is aansprakelijk (gesteld) en kan op redelijke wijze de omvang van de schade inschatten. De exacte omvang is echter nog niet bekend.
  2. Op de balansdatum bestaande risico’s terzake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. Voorbeeld, door de gemeente is een fietspad aangelegd in een straat vlak langs de voortuinen. Uit ervaring weet de gemeente dat de schade die aan de tuinen is aangebracht ongeveer € 20.000 aan claims zal bedragen.
  3. Kosten die in een volgend begrotingsjaar worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het huidige of voorafgaande jaar én de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorbeeld, een voorziening voor cyclus onderhoud, zoals schilderwerk, onderhoud platte daken enz.

Hierna volgt de samenvatting van het totaal beoogde mutaties op de voorzieningen.