Begroting 2019

Programma 2: Sociaal domein

Algemeen

Wettelijke en maatschappelijke context Sociaal domein

De wettelijke plichten binnen het Sociaal domein zijn vastgelegd in verschillende wetten. Denk bijvoorbeeld aan de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Participatiewet, Wet Schuldhulpverlening of de Wet publieke gezondheid.

In demografische zin vergrijst Heemskerk de komende jaren sneller dan het landelijk gemiddelde. Mensen worden ouder en wonen tot op hogere leeftijd zelfstandig. Ook mensen met een beperking van lichamelijke, verstandelijke, psychische of psychosociale aard wonen langer zelfstandig. Er ligt een flinke uitdaging om de domeinen wonen, welzijn en zorg in samenhang op te pakken.

Participatieraad
In 2018 is de Participatieraad Heemskerk gestart. De participatieraad organiseert de participatie van inwoners in een vroegtijdig stadium. Zij vervult een procesrol en zorgt dat inwoners die inhoudelijk deskundig zijn bij beleidsontwikkeling worden betrokken. Per onderwerp wordt gekeken wat de meest passende vorm is. De nieuwe werkwijze is zowel voor de participatieraad als voor de gemeente een leerproces.

Programma Sociaal domein
In het programma Sociaal domein worden de meerjarige kaders aangegeven van het gemeentelijk beleid op het Sociaal domein. In het programma wordt een indeling in algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen gehanteerd.

Onderzoek ondersteuning
In de komende periode zal onderzoek worden verricht welke ondersteuning rond welzijn en zorg op dit moment wordt geboden en welke daarin ontbreken. Dit onderzoek vindt mede plaats door middel van uitvraag bij bewoners. Dit kan leiden tot nieuwe vormen van ondersteuning, waarbij de nadruk ligt op een integrale aanpak.

Algemene voorzieningen
Het beleidskader betreffende de algemene voorzieningen beschrijft de volgende programma-onderdelen:

  • Welzijn, zorg en gezondheid.
  • Vrijwillige inzet en mantelzorg.
  • Lokale voorzieningen, sport, cultuur en recreatie.

Actualisering subsidieregels
De nieuwe subsidieregeling Algemene Voorzieningen Sociaal domein treedt met ingang van 1 januari 2019 in werking. De jaren 2018 en 2019 gelden als  overgangsjaren, waarin de subsidieaanvragers worden meegenomen in het veranderingstraject. Vanaf 2020 zal op alle subsidieaanvragen in het Sociaal domein de nieuwe subsidieregeling effectief worden toegepast.

Het beleidsprogramma Algemene voorzieningen: kracht in samenhang 2016-2020 fungeert als paraplu voor de verschillende plannen van aanpak op het gebied van de algemene voorzieningen

Maatwerkvoorzieningen
Het beleidskader betreffende de maatwerkvoorzieningen beschrijft de volgende programmaonderdelen:

  • Individuele maatschappelijke ondersteuning.
  • Gespecialiseerde jeugdhulp en (passend) onderwijs.
  • Werk en inkomen.

De kaders uit dit programma Sociaal domein zijn uitgewerkt in diverse beleidsnota’s en plannen van aanpak.

Lasten, baten en saldo

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 55.179

52,1 %

Baten

€ 14.464

14,3 %