Begroting 2019

Financiële begroting in één oogopslag

Het totaal aan geraamde lasten voor 2019 bedraagt € 98.461.000, de totale geraamde baten € 96.531.000. Per saldo € 1.931.000 negatief (Totaal geraamd saldo baten en lasten). Deze bedragen zijn terug te vinden in het overzicht van baten en lasten in de Financiële begroting. De beoogde onttrekking aan de reserves ten gunste van de exploitatie bedraagt € 1.176.000. Dit is conform bestaand beleid en besluitvorming hieromtrent. In de geraamde lasten zijn de kosten van het uitvoeringsprogramma coalitieakkoord opgenomen van € 481.000 voor 2019. Hierdoor is sprake van een geraamd negatief resultaat van € 754.000, zodat voor 2019 geen sluitende begroting kan worden aangeboden. Voor de komende jaren is met name door de toename van de inkomsten uit de Algemene uitkering wel sprake van een toenemend positief saldo van de begroting.

Het beeld van de financiële positie (saldo van baten en lasten) op middellange termijn ziet er als volgt uit:

Tabel: financiën in één oogopslag

Bedragen in €  1.000

No

Programma's

Rekening 2017

Begroot VJN 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

1

Bestuurlijk Domein

4.695

6.102

6.515

6.532

6.781

6.857

2

Sociaal Domein

38.291

39.327

40.715

41.152

42.075

42.138

3

Fysiek Domein

-7.190

6.348

5.869

5.842

6.628

7.031

Algemene dekkingsmiddelen

-57.476

-59.929

-63.743

-66.200

-68.210

-69.949

Overhead

11.777

11.914

12.500

12.808

13.149

13.512

Heffing Vpb

0

29

24

0

0

0

Onvoorzien

0

50

50

50

50

50

A

Totaal geraamd saldo baten en lasten

-9.903

3.841

1.931

184

473

-361

B

Totaal beoogde toevoeging en onttrekking aan reserves

8.277

-3.356

-1.176

-1.057

-1.055

-1.008

C

Geraamd resultaat (A en B)

-1.625

486

754

-874

-582

-1.369

In het Bbv wordt onderscheid gemaakt tussen een resultaat 'voor en na' toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het resultaat na mutaties op de reserves (C) is het relevante resultaat. Daarin is het saldo van lasten en baten van het desbetreffende jaar opgenomen (A) als ook de beoogde mutaties in de reserves (B). De uitgaven van een gemeente worden gedeeltelijk bekostigd uit de baten van het lopende jaar en voor een ander deel uit reserves waarover de raad een besluit heeft genomen. De raad heeft eveneens besluiten genomen om middelen uit de exploitatie over een jaar toe te voegen aan een bestemmingsreserve. Dit resultaat na mutaties op de reserves wordt in de Bbv het geraamd resultaat (C) genoemd en bedraagt voor het jaar 2019 conform bovenstaande tabel afgerond € 273.000 negatief. Bij dit resultaat komen nog de kosten van het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord, zoals bij de programma's is beschreven. De kosten voor 2019 bedragen € 481.000, waardoor het resultaat voor 2019 uitkomt op € 754.000 negatief.

Gezien het positieve saldo in de jaren na 2019 zijn geen aanpassingen van de tarieven van lokale heffingen noodzakelijk. Wel is in de begroting rekening gehouden met een inflatiecorrectie van 1,5% zoals in de Kadernota begroting 2019 is besloten. Er zijn dan ook geen bedragen opgenomen onder Dekkingsplan tarieven. In de Begroting 2019 zijn enkele incidentele lasten opgenomen.
Voorgesteld wordt om het tekort over het jaar 2019 incidenteel te dekken met een onttrekking uit de Algemene reserve.

Indien de raad besluit akkoord te gaan ontstaat hierdoor ook voor 2019 een sluitende begroting.

Een uitgebreidere toelichting op de verschillende onderdelen van de financiële positie van de gemeente treft u aan in het onderdeel Financiële begroting.