Begroting 2019

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

LASTEN

BATEN

nr

TAAKVELDEN

2018

2019

2020

2021

2022

2018

2019

2020

2021

2022

0.1

Bestuur

1.451

1.442

1.470

1.489

1.503

0

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

1.206

1.172

1.143

1.223

1.258

764

715

728

741

754

0.4

Overhead, ondersteuning organisatie

12.118

13.056

13.371

13.724

14.096

572

555

564

575

584

0.5

Treasury

1.476

1.093

1.022

966

1.089

1.664

1.600

1.638

1.637

1.630

0.61

OZB woningen

96

104

105

106

108

4.367

4.469

4.573

4.719

4.801

0.62

OZB niet-woningen

424

431

437

439

446

1.304

1.323

1.347

1.370

1.394

0.64

Belastingen overig

9

19

19

20

20

260

264

268

273

278

0.7

Algemene uitkering

0

0

0

0

0

54.381

58.074

60.297

62.083

63.850

0.8

Overige baten en lasten

504

527

528

529

530

266

138

138

138

138

0.9

Vennootschapsbelasting

29

24

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.391

2.452

2.486

2.526

2.566

0

0

0

0

0

1.2

Openbare orde en veiligheid

532

943

946

957

960

0

0

0

0

0

2.1

Verkeer en vervoer

3.848

4.190

4.279

4.954

5.084

223

620

825

679

428

3.1

Economische ontwikkeling

336

461

427

430

436

134

242

228

230

232

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

1.060

1.075

94

95

96

1.023

1.031

101

102

103

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

60

60

61

62

63

80

77

77

77

79

3.4

Economische promotie

144

166

168

170

172

96

97

99

100

102

4.1

Openbaar basisonderwijs

52

53

54

55

56

0

0

0

0

0

4.2

Onderwijshuisvesting

3.323

3.422

3.423

3.398

3.358

13

8

8

8

8

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.786

1.785

1.833

1.881

1.911

615

565

575

585

595

5.1

Sportbeleid en activering

697

823

814

858

871

0

0

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

1.175

1.101

1.146

1.383

1.041

423

408

414

420

428

5.3

Cultuurpresentatie, -productie, -participatie

1.293

1.176

1.186

1.196

1.167

196

106

107

105

97

5.4

Musea

86

49

50

51

52

0

0

0

0

0

5.6

Media

907

905

920

935

950

0

0

0

0

0

5.7

Openbaar groen en recreatie

2.895

3.117

3.192

3.278

3.307

72

72

74

75

77

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.628

3.721

3.765

3.821

3.877

180

133

136

139

143

6.2

Wijkteams

1.375

1.318

1.331

1.336

1.355

0

0

0

0

0

6.3

Inkomensregelingen

15.451

16.402

16.678

17.061

17.337

11.118

12.014

12.471

12.848

13.112

6.4

Begeleide participatie

5.237

5.549

5.407

5.512

5.558

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

940

945

952

968

985

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

8.075

8.278

8.444

8.606

8.782

1.446

1.067

767

764

771

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

5.071

6.586

6.487

6.648

6.739

0

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

22

22

22

22

22

38

39

39

40

41

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

1.140

937

954

970

987

0

0

0

0

0

7.1

Volksgezondheid

1.700

1.741

1.758

1.753

1.783

5

5

5

5

5

7.2

Riolering

1.944

1.967

1.997

2.026

2.158

3.130

3.203

3.259

3.316

3.475

7.3

Afval

4.229

4.267

4.355

4.429

4.456

5.135

5.302

5.390

5.481

5.526

7.4

Milieubeheer

565

548

558

563

574

0

0

0

0

0

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

273

280

282

283

285

217

219

223

226

230

8.1

Ruimtelijke ordening

486

500

350

355

360

0

0

0

0

0

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

2.667

3.670

1.469

130

131

2.623

3.595

1.397

57

57

8.3

Wonen en bouwen

1.553

1.606

1.591

1.610

1.623

585

590

545

552

558

TOTAAL LASTEN en BATEN

92.257

97.980

95.573

96.818

98.150

90.928

96.530

96.294

97.345

99.496

0.10

Mutaties reserves

173

1.997

710

1.094

1.217

1.606

3.173

1.767

2.149

2.225

TOTAAL LASTEN en BATEN na reserve-mutaties

92.430

99.977

96.283

97.912

99.367

92.534

99.703

98.061

99.494

101.721

Saldo Begroting (baten minus lasten)

104

-273

1.779

1.582

2.354