Begroting 2019

Toelichting op de financiële positie

Algemeen

Het totaal van de Meerjarenbegroting 2019-2022 op basis van de hiervoor beschreven inhoud van de programma's en paragrafen is als volgt weergegeven in het Programmaplan.

Programma's

Rekening 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Bestuurlijk domein

7.754

7.866

8.036

8.060

8.332

8.433

Sociaal domein

52.305

53.702

55.179

55.797

57.114

57.466

Fysiek domein

17.748

18.836

19.992

17.138

16.588

16.948

Algemene dekkingsmiddelen

2.609

2.537

2.124

2.062

2.010

2.142

Overhead

12.257

12.457

13.056

13.371

13.724

14.096

Heffing Vennootschapsbelasting

0

29

24

0

0

0

Onvoorzien

0

50

50

50

50

50

Totaal lasten

92.673

95.476

98.461

96.478

97.818

99.135

Bestuurlijk domein

3.059

1.760

1.520

1.528

1.551

1.576

Sociaal domein

14.014

14.375

14.464

14.645

15.039

15.328

Fysiek domein

24.938

12.488

14.123

11.296

9.960

9.917

Algemene dekkingsmiddelen

60.085

62.466

65.868

68.262

70.220

72.091

Overhead

479

547

555

564

575

584

Heffing Vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

Totaal baten

102.576

91.635

96.530

96.294

97.345

99.496

Bestuurlijk domein

4.695

6.106

6.515

6.532

6.781

6.857

Sociaal domein

38.291

39.327

40.715

41.152

42.075

42.138

Fysiek domein

-7.190

6.348

5.869

5.842

6.628

7.031

Algemene dekkingsmiddelen

-57.476

-59.929

-63.743

-66.200

-68.210

-69.949

Overhead

11.777

11.911

12.500

12.808

13.149

13.512

Heffing Vennootschapsbelasting

0

29

24

0

0

0

Onvoorzien

0

50

50

50

50

50

Toevoegingen aan reserves

12.723

453

1.997

710

1.094

1.217

Onttrekkingen aan reserves

-4.446

-3.809

-3.173

-1.767

-2.149

-2.225

Saldo na bestemming reserves

-1.625

486

754

-874

-582

-1.369

De Begroting 2019 sluit met een nadelig saldo van € 273.423 en geeft voor de komende jaren een positief beeld. In het overzicht van de financiële positie in de Voorjaarsnota 2018 is een batig saldo voor 2019 aangegeven € 542.104. De effecten die bij het opstellen van de Begroting 2019 tot dit verschil hebben geleid zijn als volgt :

Onderwerp

Bedrag 2019

Bedrag 2020

Saldo conform Voorjaarsnota

542.104

3.099.017

Loonkosten stijging

-236.890

-415.765

Meicirculaire 2018

-176.220

-403.665

Indexatie Sociaal Domein

-101.082

-219.592

Verhoging algemene indexatie +0,25%

-3.440

-45.315

Organisatie-ontwikkeling

-185.000

-185.000

Veiligheidsregio Kennemerland

-129.000

-129.000

Stichting Rijk

-42.667

-23.500

Correctie WMO

14.504

75.638

Actualisatie Vennootschapsbelasting

11.000

4.000

Overige verschillen

33.271

21.758

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord

-481.000

-905.000

Totaal verschillen

-1.296.524

-2.225.441

Totaal Saldo Begroting

-754.420

873.576

De mutaties zijn het gevolg van effecten uit de kadernota en externe ontwikkelingen, die bij het opmaken van de begroting zijn verwerkt. Inzake de loonkosten wordt ook verwezen naar het onderdeel personeel en arbeidskosten.