Begroting 2019

C Onderhoud kapitaalgoederen

2. Riolering

Doelstelling en beleidskader

In stand houden van de riolering inclusief alle kolken, rioolaansluitingen, pompinstallaties, randvoorzieningen alsmede het bestaande drainagesysteem.

De algemeen geldende wettelijke kaders als de Waterwet, de Wet milieubeheer en het Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2017-2021 (GRP) zijn leidend voor het beheer. Het GRP betreft niet alleen de riolering, maar eveneens de zorgplicht voor regen- en grondwater.

De onderhoudstoestand

De algemene onderhoudstoestand van riolering voldoet over het algemeen aan het vastgestelde kwaliteitsniveau. Kleinschalige gebreken zijn incidenteel, beperkt van omvang en worden binnen de periode van een jaar verholpen. Bij grootschalige vervangingsinvesteringen wordt zoveel mogelijk meegelift met herstructureringsprojecten. Hierdoor wordt onder meer het vervangingstempo bepaald.

De kwaliteit van de pompinstallaties is onder invloed van het regionale gemalenbestek verbeterd. Drainage is opgenomen in het beheerbestand en wordt structureel onderhouden.

Omdat alle riolering inmiddels minstens één keer is geïnspecteerd wordt samen met andere gemeenten gekeken naar een andere manier van inspecteren (ten opzichte van de statische cyclus: één keer in de tien jaar inspecteren), zonder dat de kennis en inzicht over de kwaliteit van de riolering verloren raakt.

Wat gaan we ervoor doen?

Jaarlijks wordt de riolering (inclusief de kolken, pompinstallaties, randvoorzieningen en drainagesystemen) planmatig gereinigd en onderhouden. Indien nodig worden bewoners geïnformeerd over het juiste gebruik van de riolering middels informatiebrieven en -folders.

Algemeen

  • Voor de riolering is volledige kostendekkendheid uitgangspunt van beleid (zie ook paragraaf  Lokale heffingen).
  • De kosten die betrekking hebben op de riolering worden gedekt uit de opbrengst rioolheffingen.
  • 20% van de kosten van straatvegen wordt via de rioolheffing gedekt.
  • De afschrijvingslasten van bestaande en toekomstige investeringen worden op basis van annuïteiten berekend.
  • De rekenrente voor de rioolinvesteringen is tot en met 2022 vastgesteld op 1,75%.
  • Het saldo is gelijk aan de kosten van straatvegen en overheadkosten die aan de rioolheffing worden toegerekend.

Exploitatie

Bij de begroting wordt uitgegaan van 100% kostendekkendheid. Een eventueel tekort op het product Riolering wordt bij de jaarrekening verrekend met de algemene middelen indien de bestemmingsreserve Riolering geen of niet voldoende saldo heeft.

Bestemmingsreserve

  • De bestemmingsreserve Riolering wordt bij de jaarrekening aangevuld met het positieve resultaat op het product Riolering dat is bereikt uit efficiencymaatregelen. Eventuele tekorten op het product Riolering worden eveneens met de bestemmingsreserve Riolering verrekend.
  • De omvang van deze bestemmingsreserve is beperkt.

Voorzieningen

  • Voorziening Rioleringen GRP.
  • Voorziening Verplichtingen riolering.

De voorziening Rioleringen GRP wordt jaarlijks aangevuld middels een storting. De voorziening wordt jaarlijks ingezet om vervangingsinvesteringen voor de riolering te bekostigen. Pas als de voorziening niet toereikend is, wordt het resterende bedrag van de vervangingsinvesteringen afgeschreven.

De voorziening Verplichtingen riolering wordt bij de jaarrekening aangevuld met de resterende budgetten vanwege uitstel van (onderhouds)werkzaamheden. Gedurende het nieuwe begrotingsjaar worden zoveel mogelijk uitgestelde werkzaamheden alsnog uitgevoerd, zodat deze voorziening aan het eind van het jaar volledig is aangewend.

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Slechte staat van de riolering kan leiden tot gaten in de weg.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Milieu

Inzicht in onderhoudstoestand door regelmatige inspectie.

Door verstoppingen in het rioolstelsel, belemmering van afvoer van afvalwater.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Milieu

Regelmatig reinigen om afvoer te kunnen waarborgen en adequaat reageren op verstoppingsmeldingen.

Financiële consequenties

Voor rioleringswerkzaamheden is budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen in het programma Fysiek domein. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroting 2018 VJN

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Onderhoud pompinstallaties

143

165

155

158

161

164

Riool

442

473

320

325

330

335

Onderhoud kolken

111

95

116

118

119

121

Rioolheffing, kwijtschelding

200

180

200

200

200

200

Onderhoud randvoorzieningen

39

44

40

41

42

43

Gemeentelijk RioleringsPlan

1.035

1.013

1.183

1.200

1.218

1.337

Riolering/grondwater

85

84

79

80

81

83

Inning rioolheffing

39

40

42

42

43

43

Riool (kosten FZ)

31

31

31

32

32

33

Rioolheffing

3.082

3.130

3.203

3.259

3.316

3.475

Inning rioolheffing

0

0

0

0

0

0

Onderhoud kolken

21

0

0

0

0

0

Saldo

-979

-1.006

-1.036

-1.062

-1.089

-1.117