Begroting 2019

C Onderhoud kapitaalgoederen

3. Oppervlaktewater

Doelstelling en beleidskader

Het doel is zorgdragen voor een goed functionerend watersysteem en voldoen aan de kaderrichtlijn water (KRW). Het Gemeentelijk water- en rioleringsplan 2017-2021 (Verbinden met water) is ook leidend voor het waterbeheer.
Het onderhoud van het stedelijk water is door het Hoogheemraadschap overgenomen.
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de doorstroming van het water door duikers en roosters. Dit gebeurt door het schoonhouden van de roosters en duikers en indirect door het opruimen van drijfvuil.
Het gewenste onderhoudsniveau is beeldkwaliteit drijfvuil B.

Tabel: beeldkwaliteitsniveau water-oever-drijfvuil

A+

A

B

C

D

Er is geen drijfvuil

Er zijn enkele stukjes drijfvuil

Er zijn geen duidelijke meerdere stukjes drijfvuil

Er is regelmatig drijfvuil op opvallende/ beeld-bepalende locaties

Er is veel drijfvuil op opvallende/ beeld-bepalende locaties

De gemeente is verantwoordelijk voor de beschoeiingen langs de waterkanten (voor zover dat niet privaatrechtelijk met derden is geregeld).

De onderhoudstoestand
De gestelde beeldkwaliteit wordt behaald. In 2018 wordt een plan van aanpak ter besluitvorming aangeboden om de beschoeiingen die in slechte staat verkeren gefaseerd te gaan vervangen.

Wat gaan we ervoor doen?

Gedurende het jaar wordt het verwijderen van drijfvuil op beeldkwaliteit B gehandhaafd.
De roosters voor de duikers worden wekelijks schoongemaakt. Volgens het vastgestelde plan van aanpak, om de beschoeiingen die in slechte staat verkeren te herstellen, zal op diverse locaties de beschoeiing worden vervangen.

Voorziening

De greppels rondom het archeologische monument Oud-Haerlem moeten nog worden gebaggerd. Dat wordt gecombineerd met de maatregel om de waterpartijen in de Broekpolder met water uit het park Assumburg Oud-Haerlem op peil te houden en in geval van hevige neerslag het water uit het gebied rondom de Lessestraat juist af te voeren richting het watersysteem van park Assumburg Oud-Haerlem.

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Verzakking achter de beschoeiing.

Financieel:
 € 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Tijdig vervangen van de beschoeiingen (zie plan van aanpak).

Mogelijke overstroming van vijvers door verstopte duikers en ernstig vervuilde roosters.  

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Milieu

Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers en roosters.

Kans op vissterfte en/of botulisme door sterk vervuilde of verstopte duikers.

Financieel:
 € 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Milieu

Regelmatig inspecteren en reinigen van duikers.

Schade aan beschermde plant- en diersoorten door onderhoudswerkzaamheden.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Milieu

Uitvoering door geclassificeerd personeel.

Hoge transportkosten in verband met het ontbreken definitief baggerdepot.

Financieel:
 € 1 - € 50.000

Tijdige besluitvorming voor een definitief baggerdepot.

Financiële consequenties

Voor het beheer van oppervlaktewater is budget voor begrote onderhoudskosten opgenomen in het programma Fysiek domein. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroting 2018 VJN

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Watergangen en vijvers

374

261

284

300

303

303

Baggerprogramma

62

63

69

71

72

72

Beschoeiing

12

39

54

66

78

89

Duikers

24

38

41

41

41

42

Saldo

473

402

448

478

493

506