Begroting 2019

C Onderhoud kapitaalgoederen

1. Wegen, straten, pleinen, kunstwerken, openbare verlichting en straatmeubilair

Doelstelling en beleidskader

Openbare verlichting
Doelstelling van het beheer en onderhoud van de openbare verlichting is de functionaliteit te waarborgen. In het beleidsplan Openbare verlichting 2012-2020 zijn de kaders gesteld met als speerpunten het in stand houden van de verlichting en het reduceren van energie waar mogelijk.

Wegen
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze beheren en onderhouden van wegen, straten en pleinen om de veiligheid, het comfort en de kwaliteit in stand te houden. De algemeen geldende richtlijnen en wettelijke kaders zijn leidend voor het beheer.

Het Wegenbeheerplan 2017-2021geeft aan dat het wegbeheer uitgevoerd zal gaan worden volgens de landelijke gebruikelijk richtlijn CROW publicatie 147, uitgangspunt is technische kwaliteitsniveau B.

Onkruidbeheersing op verhardingen en het verwijderen van veeg, zwerf, bloesem en blad afval op verhardingen is een onderdeel van het wegbeheer en is bepaald op beeldkwaliteitsniveau A in de centrumgebieden en beeldkwaliteitsniveau B in de overige gebieden.

De onderhoudstoestand

Openbare verlichting
De openbare verlichting is functioneel zoals gesteld bij de doelstellingen. Het beheer en onderhoud vindt plaats middels preventief vervangen en een actieve storingsdienst.

Wegen
Het areaal aan wegen dat de gemeente Heemskerk beheert beslaat 1.857.000 m². Hiervan is 73% elementenverharding, 25% asfalt en 2% overige verharding.
In onderstaande tabel staat de kwaliteit van de diverse verhardingen. Dit zijn de resultaten van de technische van eind 2017.

Kwaliteit
Aan de hand van de weginspectieresultaten van 2017 kunnen we de kwaliteit van de wegen bepalen.
Samengevat kunnen de schades voor asfalt en elementen als volgt worden weergegeven. Circa 63% van de asfaltverharding bevat geen schade, bijna 14 procent bevat ernstige schades. Bij elementenverharding kent bijna de helft van het areaal matige schades.

Op basis van de inspectiecijfers zijn tevens kwaliteitscijfers gegenereerd. De kwaliteitscijfers zijn in onderstaande tabel per wegtype weergegeven.

Wegtype

Dicht asfaltbeton m²

Elementen m²

Totaal m²

Kwaliteitscijfers dicht asfaltbeton

Kwaliteitscijfer elementen

Kwaliteitscijfer eindtotaal

Hoofdwegennnet

642

28

670

10

10

10

Gemiddelde belaste weg

101.932

45.487

147.419

6,4

5,1

5,8

Licht belaste weg

183.258

16.102

199.360

4,1

7,1

4,3

Weg in woongebied

41.908

707.763

749.671

8,1

5,8

5,9

Weg in verblijfsgebied

43.305

564.085

607.390

6,6

5,1

5,2

Fietspaden

96.434

33.805

130.239

7,5

9

7,7

Eindtotaal/gewogen gemiddelde

467.479

1.367.270

1.834.749

5,4

5,5

5,5

De fietspaden en het asfalt met het wegtype ‘weg in woongebied’ zitten op het kwaliteitsniveau hoog. Licht belaste wegen en wegen in verblijfsgebied zitten gemiddeld op het kwaliteitsniveau laag.

Bij 37% van de asfaltverhardingen is enige vorm van schade waargenomen, bij elementenverharding is dit 60%. Op basis van de schadecijfers is berekend dat de kwaliteit van de wegen in Heemskerk gemiddeld een 5,5 scoort. Dit voldoet nog net aan de landelijke richtlijn van minimaal een 5,5.

Kunstwerken
De onderhoudstoestand van de kunstwerken voldoet aan de norm. De grote bruggen en viaducten, zoals de tunnel Laan van Broekpolder, fietstunnel Kleine Houtweg/Binnenduinrandweg en het leidingenviaduct in de aansluiting A9, zijn van recente datum en vereisen nog geen groot onderhoud. De betonnen verkeersbruggen zijn de afgelopen jaren gerenoveerd. Kleinere voetgangersbruggen worden regelmatig geïnspecteerd, groot onderhoud is nog niet noodzakelijk waar nodig wordt klein onderhoud verricht.

Wat gaan we er voor doen?

Jaarlijks uitvoeren van het onderhoudsprogramma. Het onderhoudsprogramma komt voort uit de weg-inspectie en de maatregelentoets. Door het uitvoeren van het onderhoudsprogramma zal de kwaliteit van verhardingen minimaal op niveau B blijven. Voor de periode van 2018 tot 2022 is het elementenbestek opnieuw aanbesteed.

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Uitval van de verlichting. Gevolg toenemende klachten en onveilige situaties.

Financieel:
 € 1 - € 50.000
Materieel
Aansprakelijkheid
Imago

Het uitvoeren van preventief onderhoud en het in stand houden van een 24/7 storingsdienst.

Onvoldoende getroffen verkeersmaatregelen bij de uitvoering van wegwerkzaamheden.

Financieel:
> € 1.000.000
Juridisch
Veiligheid
Aansprakelijkheid

De verkeersmaatregelen worden uitgevoerd conform de landelijke richtlijnen, hier wordt toezicht op gehouden.

Financiële consequenties

Voor de wegen, straten, pleinen, kunstwerken, straatverlichting en straatmeubilair zijn budgetten voor begrote onderhoudskosten opgenomen in het programma Fysiek domein. Deze lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen.

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroting 2018 VJN

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Wegen, straten en pleinen

1.552

1.530

1.687

1.711

2.278

2.312

Verkeersmaatregelen

269

276

307

311

320

323

Openbare verlichting

499

536

695

606

626

637

Verbeteren woonomgeving

0

0

0

0

0

2

Reclame

36

38

38

39

40

40

Wegen, straten en pleinen

1

1

421

625

476

221

Verkeersmaatregelen

5

0

0

0

0

0

Openbare verlichting

131

140

140

141

142

145

Verbeteren woonomgeving

0

0

0

0

0

0

Saldo

2.147

2.165

2.089

1.822

2.567

2.867