Begroting 2019

C Onderhoud kapitaalgoederen

4. Groen, speeltoestellen en kunstobjecten

Doelstelling en beleidskader

Openbaar groen
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze in stand houden van het openbaar groen, bomen en sportvelden en het waarborgen van de veiligheid en de kwaliteit.

In het Groenbeleidsplan en de APV zijn de onderhoudsniveaus voor beplanting en gras bepaald. Het onderhoudsniveau is gesteld op niveau B volgens een landelijk geldende normering. De bomen worden onderhouden op basis van technische inspecties waarbij getoetst wordt op gezondheid en veiligheid.

Speeltoestellen
Uitgangspunt van de speelruimte is dat de speelplekken schoon, heel en veilig moeten zijn. Daarnaast dient de inrichting van de speelplekken uitdagend en veelzijdig te zijn. Uitdaging op de speelplek voorkomt verveling en verkeerd gedrag van kinderen. Hierdoor kunnen ongelukken en/of ongewenst gedrag voorkomen worden.

De algemeen geldende wettelijke kaders zijn het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) en de bij behorende NEN-normen en het Speelruimtebeleidsplan 2015-2019.

Kunstobjecten
Er is geen specifiek beleid aanwezig voor het onderhoud en beheer van kunstobjecten. Wel is er een Cultuurnota die het beleid voor kunst in zijn algemeenheid beschrijft. Voor de kunstobjecten is er geen beeldkwaliteit vastgelegd. Jaarlijks vindt er inspectie plaats waarvan de resultaten worden meegenomen in het onderhoudsplan.

De onderhoudstoestand

De onderhoudstoestand van het openbaar groen en bomen voldoet aan de kwaliteitseisen in het beheerplan (niveau B).

Wat gaan we ervoor doen?

Groen
Bestekmatig onderhoud aan bomen, gazons en beplanting.

Speeltoestellen
Regulier onderhoud op de Cruijff Court en valdempende kunstgras ondergronden.
Inspectie, reinigen en onderhouden van de speeltoestellen.

Kunstobjecten
Inspectie, reinigen en poetsen van kunstobjecten.

Risico's

Omschrijving

Kwantificering/Categorie

Beheersmaatregel

Kans op letsel en/of schade door uitval van takken en omvallen van bomen door beschadiging en/of bomen die aan het einde van hun levensduur zijn.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Uitvoeren van visuele inspecties.

Zichtbelemmering door te hoog gras in bochten en bij kruispunten.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Zorgdragen voor frequent snoei- en maaiwerk zowel bij particulieren als op openbaar terrein.

Kaalslag door het niet-tijdig vervangen van beplanting.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid

Prioriteiten stellen aan de vervanging en renovatie van het groen.

Kans op letsel door onveilige of niet-deugdelijk onderhouden speelvoorzieningen.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Strikte inspectie uitvoeren conform de landelijke richtlijnen en wetgeving.

Kans op letsel door onveilige situaties aan gedenktekens.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Jaarlijkse inspectie.

Kans op blessures op sport- en speelvelden.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Regulier groot onderhoud uitvoeren.

Onveilige of niet-deugdelijk onderhouden speelvoorzieningen kunnen leiden tot letsel aan de gebruikers en een negatieve beleving van de burgers.

Financieel:
€ 1 - € 50.000
Imago
Juridisch/aansprakelijkheid
Veiligheid/letsel

Strikte inspectie en naleving van de milieuwetgeving en -verordeningen.

Financiële consequenties

Voor groen, spelen en kunst zijn budgetten voor begrote onderhoudskosten opgenomen in programma Sociaal domein en Fysiek domein. De lasten en baten zijn, op hoofdlijnen, als volgt in de begroting opgenomen:

Bedragen in € 1.000

Producten

Rekening 2017

Begroot 2018

Begroot 2019

Begroot 2020

Begroot 2021

Begroot 2022

Openbaar groen

1.772

1.963

2.043

2.084

2.125

2.164

Begraafplaatsen

257

285

280

282

283

285

Sportvelden

471

476

464

460

692

371

Recreatieve voorzieningen

419

488

466

467

493

467

Begraafplaatsen

151

217

219

223

226

230

Sportvelden

66

67

68

70

71

72

Recreatieve voorzieningen

64

64

65

66

67

70

Saldo

2.637

2.863

2.901

2.934

3.229

2.915