Begroting 2019

Programma 1: Bestuurlijk domein

Uitvoeringsprogramma coalitieakkoord Bestuurlijk domein

Actualisatie Toekomstvisie 2040 (vanuit Omgevingswet) (2020).
Starten met het actualiseren van de Toekomstvisie 2040.

Uitbreiding factor C en het opnieuw vormgeven van buurtinitiatieven (2019-2022).
Nadere uitwerking geven aan burgerparticipatie en herwaarderen van de bestaande aanpak van buurtinitiatieven.

Uitbreiden en verbetering dienstverlening (standaardisering) (2021-2022).
Met betrekking tot de doorontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening zoveel mogelijk gebruik maken van kennis en ervaringen die landelijke beschikbaar is en nog komt.

Versterking begeleiding jeugd (2019-2022).
Gericht plegen van inzet in die situaties waar overlast van jeugd wordt ondervonden.

Actualisatie organisatievisie (2019).
Opstellen nieuwe organisatievisie die breed in de organisatie wordt gedragen.

Informatie gestuurd werken (data delen, koppelen, analyseren) (2020-2022).
Gebruik maken van de mogelijkheden om data in te zetten voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering.

Maximale verhoging belastingen met inflatiepercentage (2019-2022).
Vertalen van het huidige beleid wat inhoudt dat de belastingtarieven niet met meer dan het inflatiepercentage worden verhoogd.

Maatregelen Interbestuurlijk Programma (IBP) (2019-2022).
Per opgave bepalen van een strategie om bij te dragen aan de IBP-doelstellingen.

Bedragen x € 1.000

Begrotingsjaar

2019

2020

2021

2022

Wat kost het?

30

35

135

120

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 30

0,4 %

Baten

€ 0

0,0 %